Mascote

動物圖騰煥發想像力,與別不同,一直是備受崇敬的紋飾標誌,代表我們的個性和魅力。鑲嵌寶石的de GRISOGONO作品,完美捕捉動物的特質、個性和長處。每種令人敬畏的動物,皆以精湛技術從非凡的單塊硬質寶石雕刻而成。

您亦可能會喜歡

ZEBRA 53902-06 view
Zebra
Ring 53902_06
ALLEGRA 24021-04 view
Allegra
GYPSY 90097-20 view
Gypsy
90097-20
SOLE 14401-01 view
Sole
14401-01