Vortice

Ring 58401_01

White gold – white diamond

You may also like

MELONE 54502-11 view
Melone
MELONE 54502-11
MELONE 14502-11 view
Melone
MELONE 14502-11
VENTAGLIO 91508-04 view
Ventaglio
VENTAGLIO 91508-04
TUBETTO 99101-18 view
Tubetto
Sautoir 99101_18