Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 54182-36

Pink gold – White diamonds – Cacholong cabochon