Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 54182-18

White gold- White diamonds  – Turquoise cabochon