Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 54181-36

Pink gold – White diamonds- Cacholong cabochon