Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 54181-18

White gold – White diamonds – Turquoise cabochon