Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 44182-18

White gold – White diamonds – Turquoise cabochon