Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 44182-06

White gold – White diamonds – Onyx cabochon