Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 44181-18

White gold  – White diamonds – Turquoise cabochon