Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 44181-06

White gold – White diamonds – Onyx cabochon