Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 14182-36

Pink gold – White diamonds – Cacholong cabochon