Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 14182-18

White gold  – White diamonds – Turquoise cabochon