Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 14182-06

White gold – White diamonds – Onyx cabochon