Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 14181-18

White gold  – White diamonds – Turquoise cabochon