Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 14181-06

White gold – White diamonds – Onyx cabochon