Melody Of Colours

Ring 58205_01

White gold – White diamonds – White Icy diamonds – Rubies

You may also like

CRAZYMALS 52542-00 view
Crazymals
CRAZYMALS 52542-00
ALLEGRA 14081-04 view
Allegra
ALLEGRA 14081-04
VENTAGLIO 91508-04 view
Ventaglio
VENTAGLIO 91508-04
TUBETTO 99101-05 view
Tubetto
Sautoir 99101_05