India

INDIA 93802-06

White gold – White diamonds – Onyx drops