India

Ring 53802_06

White gold – White diamonds – Onyx drops