India

Ring 53802_06

White gold – White diamonds – Onyx drops

You may also like

CRAZYMALS 92522-00 view
Crazymals
CRAZYMALS 92522-00
ALLEGRA 14072-01 view
Allegra
ALLEGRA 14072-01
BOULE 52112-49 view
Boule
BOULE 52112-49
TUBETTO 99101-18 view
Tubetto
Sautoir 99101_18