India

Bracelet 43802/06

White gold – White diamonds – Onyx drops

You may also like

ALLEGRA 24021-04 view
Allegra
CRAZYMALS 92552-00 view
Crazymals
CRAZYMALS 92552-00
CRAZYMALS 52572-00 view
Crazymals
CRAZYMALS 52572-00
ONDE 18801-04 view
Onde
ONDE 18801-04