GYPSY

90097_02

White gold – White diamonds

You may also like

VENTAGLIO 91508-03 view
Ventaglio
VENTAGLIO 91508-03
GYPSY 50096-23 view
Gypsy
GYPSY 50096-23
BOULE 99502-04 view
Boule
99502_04
ONDE 18801-04 view
Onde
ONDE 18801-04