Gypsy

GYPSY 50096-23

White gold – White diamonds – Amethysts – Emeralds – Blue sapphires