Gypsy

GYPSY 50096-03

White gold – White diamonds