Gypsy

GYPSY 50096-02

White gold – White diamonds