Allegra

White gold – White diamonds

You may also like

VENTAGLIO 91508-12 view
Ventaglio
VENTAGLIO 91508-12
ALLEGRA 14081-01 view
Allegra
ALLEGRA 14081-01
MELONE 54501-01 view
Melone
MELONE 54501-01
TUBETTO 99101-05 view
Tubetto
Sautoir 99101_05